Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

NLĐ là người Việt Nam làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, NLĐ là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và NSDLĐ sử dụng những NLĐ này phải tham gia BHXH bắt buộc. Lưu ý, NLĐ làm việc không trọn thời gian nhưng thỏa mãn các điều kiện được nêu ở trên thì cũng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Nếu NLĐ đang làm việc cho nhiều NSDLĐ và tất cả các NSDLĐ và NLĐ đều bắt buộc phải tham gia BHXH thì NSDLĐ giao kết HĐLĐ đầu tiên với NLĐ sẽ phải tham gia đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ còn NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại sẽ trả cho NLĐ khoản tiền tương đương với khoản BHXH mà NSDLĐ đáng lẽ phải đóng cùng lúc với kỳ trả lương cho NLĐ.

Lưu ý, nếu NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì ngoài việc trả lương, NSDLĐ còn phải chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc theo quy định.