Câu hỏi: Trong trường hợp NLĐ đã sử dụng hết hạn mức 30 ngày được hưởng chế độ ...

Trả lời: NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường, hội đủ điều kiện được hưởng chế độ ...