Câu hỏi: Người lao động bắt đầu được hưởng ngày nghỉ hằng năm hoặc ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc từ thời điểm nào, theo năm Dương lịch hay năm tài chính của doanh nghiệp?

Trả lời:

NLĐ có đủ 12 tháng làm việc cho một NSDLĐ thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo HĐLĐ[1]. Số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ sẽ tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ 05 năm làm việc cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ được tăng thêm tương ứng 01 ngày[2].Thông thường, ngày nghỉ hằng năm sẽ được NSDLĐ tính theo năm dương lịch, cụ thể là từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm tương ứng nhưng cũng có một số NSDLĐ chọn năm tài chính để tính ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ, cụ thể là từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/3 của năm sau. Việc chọn năm dương lịch hoặc năm tài chính để làm cơ sở tính ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ hiện nay chưa được pháp luật lao động điều chỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan quản lý lao động cũng đồng tình với vấn đề trên, với điều kiện là NSDLĐ phải quy định rõ năm dương lịch hoặc năm tài chính mà doanh nghiệp chọn lựa làm cơ sở tính ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ trong NQLĐ hay thỏa ước lao động tập thể.

Trong thực tế, không phải NLĐ nào cũng ký kết HĐLĐ làm việc bắt đầu từ đầu năm dương lịch hoặc năm tài chính. Do đó, NLĐ có thể không được hưởng trọn vẹn số ngày nghỉ hằng năm theo quy định. Pháp luật lao động hiện chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về thời điểm được hưởng ngày nghỉ hằng năm cũng như cách tính số ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp này. Theo quy định của pháp luật được trích dẫn ở trên, có thể hiểu rằng từ thời điểm NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho NSDLĐ thì NLĐ mới bắt đầu được hưởng số ngày nghỉ hằng năm cho khoảng thời gian 12 tháng đã làm việc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đối với NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì NLĐ cũng được hưởng ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc[3]. Tương tự, số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên cũng sẽ được cộng thêm cho NLĐ bắt đầu từ ngày NLĐ đã làm đủ 05 năm theo HĐLĐ ký kết với NSDLĐ.

Như vậy, ví dụ NSDLĐ quy định ngày nghỉ hằng năm của NLĐ là 12 ngày, tính theo năm dương lịch từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. NLĐ có thời gian bắt đầu làm việc vào ngày 01/8/2018, rơi vào khoảng giữa năm dương lịch, thì ngày nghỉ hằng năm của NLĐ trong năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018) sẽ là 05 ngày, được tính theo tỷ lệ 05 tháng thời gian làm việc vì tính đến ngày 31/12/2018, NLĐ chưa làm đủ 12 tháng cho NSDLĐ. Đối với ngày nghỉ hằng năm của NLĐ trong năm 2019, do NLĐ đến ngày 01/8/2019 mới làm việc đủ 12 tháng cho NLĐ, nên số ngày nghỉ hằng năm trong năm 2019 của NLĐ được tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 01/8/2019 cũng sẽ được tính theo tỷ lệ tương tự theo trường hợp nêu trên (07 ngày). Mặc dù từ ngày 01/8/2019, NLĐ đã làm việc đủ 12 tháng nhưng do NSDLĐ chọn tính ngày nghỉ hằng năm theo năm dương lịch nên NLĐ cũng sẽ được hưởng ngày nghỉ hằng năm tính theo tỷ lệ thời gian làm việc từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/12/2019. Bắt đầu từ ngày 01/01/2020, NLĐ sẽ được hưởng ngày nghỉ hằng năm là 12 ngày. Số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên sẽ được cộng thêm vào ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ bắt đầu kể từ ngày 01/8/2023.

Cho mục đích tham khảo, SLĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều có cùng cách hiểu và hướng dẫn về thời điểm và cách tính số ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ như nêu trên.


[1] Điều 111.1 Bộ luật Lao động

[2] Điều 112 Bộ luật Lao động

[3] Điều 114.2 Bộ luật Lao động