Câu hỏi: Trong trường hợp NLĐ đã sử dụng hết hạn mức 30 ngày được hưởng chế độ ...

Trả lời: NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường, hội đủ điều kiện được hưởng chế độ ...

Câu hỏi: Trong trường hợp tổ chức đại diện tập thể lao động không đồng ý với nộ...

Trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công ...