Câu hỏi: Trong trường hợp Người lao động có thời gian làm việc là 08 giờ/ngày từ thứ hai đến thứ sáu và được nghỉ hằng tuần vào ngày thứ bảy và chủ nhật, nếu ngày nghỉ lễ (ví dụ ngày 2/9) trùng vào ngày thứ bảy là ngày nghỉ hằng tuần của NLĐ thì ngày nghỉ bù lễ, tết của NLĐ trong tình huống này sẽ được xác định như thế nào?

Trả lời:

Về mặt pháp lý, trong trường hợp những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần của NLĐ thì NLĐ sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp[1]. Tuy nhiên, hiện nay không có văn bản pháp luật nào hướng dẫn “ngày nghỉ bù kế tiếp” trong trường hợp này sẽ được xác định là ngày kế tiếp liền sau ngày nghỉ lễ, tết (ngày chủ nhật) hay ngày kế tiếp liền sau ngày nghỉ hằng tuần (ngày thứ hai).

Mặc dù vậy, nếu xem xét đến nguyên tắc áp dụng ngày nghỉ hằng tuần cho NLĐ thì có thể đưa ra nhận định phù hợp. Cụ thể, theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, NSDLĐ có nghĩa vụ phải đảm bảo ngày nghỉ hằng tuần cho NLĐ như được quy định trong NQLĐ trên cơ sở NLĐ phải được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục trong một tuần nhằm giúp NLĐ tái tạo sức lao động cho một tuần làm việc mới, duy trì năng suất và khả năng lao động[2]. Như vậy, NSDLĐ cần đảm bảo cho NLĐ được nghỉ đủ các ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của NQLĐ. Áp dụng nguyên tắc nêu trên, trong trường hợp ngày nghỉ, lễ tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần của NLĐ thì trước tiên NLĐ cần được hưởng các ngày nghỉ hằng tuần của họ, sau đó mới tính đến ngày nghỉ bù cho NLĐ do những ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần. Cũng lưu ý thêm rằng, pháp luật lao động luôn khuyến khích những quy định có lợi cho NLĐ[3], nên trong trường hợp này, một cách hợp lý, “ngày nghỉ bù kế tiếp” cho NLĐ nên được hiểu là sẽ ngày kế tiếp liền sau ngày nghỉ hằng tuần, tức là ngày thứ hai của tuần tiếp theo.


[1] Điều 115.3 Bộ luật Lao động

[2] Điều 110 Bộ luật Lao động

[3] Điều 4.1 Bộ luật Lao động