Câu hỏi: Pháp luật lao động có định nghĩa thế nào là “ngày nghỉ có hưởng lương” không? NLĐ làm việc vào những ngày nghỉ có hưởng lương do NSDLĐ quy định (ngày sinh nhật của NLĐ, ngày giáng sinh, v.v) thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật lao động, NLĐ làm việc vào các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được trả lương làm thêm giờ[1]. Tuy nhiên, pháp luật lao động không có định nghĩa như thế nào là “ngày nghỉ có hưởng lương” mà chỉ quy định một số ngày nghỉ có hưởng lương, bao gồm:

  • Ngày nghỉ hàng năm và ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc[2]; và
  • Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương[3].

Theo đó, NLĐ làm thêm giờ vào các ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

Như vậy, NLĐ làm thêm giờ vào những ngày không thuộc các ngày được liệt kê ở trên sẽ không được xem là làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương. Theo đó, đối với việc làm thêm giờ vào những ngày nghỉ khác do văn hóa của từng doanh nghiệp (ví dụ như: ngày sinh nhật của NLĐ, ngày giáng sinh, ngày thành lập doanh nghiệp), NLĐ có thể sẽ không được xem xét trả lương làm thêm giờ theo quy định pháp luật nói trên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong trường hợp NSDLĐ đã quy định và thỏa thuận rõ những ngày nghỉ thêm này tại NQLĐ, TƯLĐTT hoặc HĐLĐ với NLĐ thì những ngày nghỉ thêm này sẽ được xem là ngày nghỉ có hưởng lương và việc yêu cầu NLĐ đi làm vào những ngày này sẽ phải trả lương làm thêm giờ theo quy định nêu trên.


[1] Điều 97.1(c) Bộ luật Lao động

[2] Điều 111 và 112 Bộ luật Lao động

[3] Điều 116.1 của Bộ luật Lao động