Câu hỏi: Trong thời gian làm việc, NSDLĐ có được quyền yêu cầu NLĐ làm việc ở nhà NLĐ hay tại một chỗ ngồi nào đó được NSDLĐ thuê riêng cho NLĐ trong các trung tâm thương mại và vẫn được nhận đủ lương không? Hoặc trường hợp NLĐ xin thôi việc có thời gian báo trước hay NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có thời gian báo trước nhưng NSDLĐ muốn NLĐ ở nhà làm việc thay vì đến chỗ làm thì có được không?

Trả lời:

Điều 23.1 (c) Bộ luật Lao động quy định HĐLĐ phải có thỏa thuận về địa điểm làm việc trong HĐLĐ. Như vậy, khi giao kết HĐLĐ thì NLĐ và NSDLĐ phải tuân thủ theo đúng những nội dung đã giao kết bao gồm cả địa điểm làm việc mà các bên đã thỏa thuận. Trong trường hợp NSDLĐ muốn chuyển địa điểm làm việc của NLĐ, cụ thể ở đây là cho NLĐ làm việc tại nhà của NLĐ hay một chổ ngồi tại văn phòng ảo trong các trung tâm thương mại trong thời gian làm việc, trong thời gian NLĐ xin thôi việc có thời gian báo trước hay NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có thời gian báo trước, thì các bên phải thỏa thuận để tiến hành việc sửa đổi bổ sung HĐLĐ[1] bởi lẽ, trong các khoản thời gian nêu trên, quan hệ lao động giữa NSDLĐ và NLĐ vẫn chưa chấm dứt. NSDLĐ có nghĩa vụ thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về địa điểm làm việc cần sửa đổi và hai bên phải tiến hành ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới nếu cả hai bên đồng ý về việc thay đổi địa điểm làm việc đó. Nếu không có thỏa thuận khác, tiền lương của NLĐ trong trường hợp này sẽ vẫn được NSDLĐ trả đầy đủ theo mức lương mà hai bên đã thỏa thuận tại HĐLĐ ban đầu.

Việc NSDLĐ đơn phương không cho NLĐ tiếp tục đến nơi làm việc có thể sẽ khiến NSDLĐ gặp rủi ro trong việc bị coi là không thực hiện đúng HĐLĐ đã giao kết khi NLĐ có khiếu nại đến cơ quan lao động địa phương hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.


[1] Điều 35 Bộ luật Lao động