Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hằng tháng, NSDLĐ phải đóng BHXH với mức 17% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc và đồng thời trích từ tiền lương của NLĐ một khoản 8% mức tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì có thể đóng theo từng tháng hoặc 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Nếu có tháng nào mà có NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì NSDLĐ không phải đóng BHXH của tháng đó cho NLĐ đó. Thời gian không đóng BHXH này sẽ không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.