Tiền lương tháng của Người lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH ≤ X

Trong đó:

  • Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH 
   
= tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ  
= mức lương theo công việc hoặc chức danh được ghi trong HĐLĐ + các khoản phụ cấp lương + các khoản bổ sung khác
ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017  
  • X = 20 lần mức lương cơ sở do Chính phủ ban hành tại từng thời điểm

Trong đó:

  • Mức lương: được hiểu là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do NSDLĐ xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà các bên đã thỏa thuận. Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương là mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại từng thời điểm[1]. Riêng đối với NLĐ làm các công việc mà đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề, thì mức lương tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng[2];
  • Các khoản phụ cấp lương: để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự[3]; và
  • Các khoản bổ sung khác: được hiểu là các khoản xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương[4].

Bên cạnh các khoản hình thành tiền lương nói trên, nguồn thu nhập của NLĐ còn có những khoản khác được NSDLĐ chi trả mà theo đó, những khoản này sẽ không được xem là tiền lương cũng như làm căn cứ để xác định mức đóng BHXH bắt buộc. Các khoản không được tính là tiền lương đóng BHXH bắt buộc bao gồm: (i) các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của NLĐ; và (ii) các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của NLĐ.


[1] Điều 21.1 (a) Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Điều 4.1 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.

[2] Điều 5.1 (b) Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017.

[3] Điều 4.2 (a) Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 và Điều 6.2.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

[4] Điều 4.3 (a) Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.