1.3.2. Lương thử việc

Các bên được thỏa thuận mức lương thử việc nhưng không được thấp hơn mức lương chính thức do hai bên thỏa thuận.  Theo đó:

Lương thử việc ≥ 85% mức lương của công việc đó

Hiện nay, Bộ luật Lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về tiền lương chưa có quy định cụ thể trong thời gian thử việc thì tiền lương trả cho NLĐ có được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hay không. Bộ luật Lao động chỉ quy định là lương trong thời gian thử việc sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo ít nhất bằng 85% mức lương của công việc đó. Lưu ý là lương trong thời gian thử việc cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại từng thời điểm vì mức lương tối thiểu vùng đã là mức lương thấp nhất được ban hành và mục đích của Chính phủ là nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu và cơ bản của NLĐ làm các công việc đơn giản nhất.