14.4.4 Quyền yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Trong quá trình đình công hoặc trong 03 tháng kể từ ngày chấm dứt đình công, NSDLĐ có quyền yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công để yêu cầu tổ chức công đoàn bồi thường cho các thiệt hại đã gây ra cho NSDLĐ, nếu có, theo quy định của pháp luật. Ngược lại, NLĐ cũng có quyền yêu cầu Tòa án công nhận cuộc đình công là hợp pháp trong thời hạn nêu trên.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm Quy trình 16 – Yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công tại Phần 2, Chương I Quyển Sổ tay này.