2.2. Các loại hợp đồng lao động

Tùy thuộc vào nhu cầu, các bên có thể lựa chọn loại HĐLĐ đầu tiên để giao kết là một trong 03 loại HĐLĐ dưới đây: