2.4. Người giao kết hợp đồng lao động

a) Bên phía Ngưởi sử dụng lao động

Người giao kết HĐLĐ là người đại diện theo pháp luật được quy định tại điều lệ của doanh nghiệp. Nếu không thể trực tiếp giao kết HĐLĐ thì người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác giao kết HĐLĐ (theo mẫu quy định được đính kèm tại Phụ lục B-1, Phần 2, Chương II Quyển Sổ tay này). Người được ủy quyền giao kết HĐLĐ không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết HĐLĐ.

b) Bên phía Ngưởi lao động

Người giao kết HĐLĐ là: (i) chính NLĐ (nếu NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên); (ii) chính NLĐ (nếu NLĐ chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và phải có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ); (iii) người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi; và (iv) NLĐ được những NLĐ trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết HĐLĐ (trong trường hợp nhóm NLĐ ủy quyền cho một NLĐ trong nhóm để giao kết HĐLĐ đối với công việc theo mùa vụ, theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).