2.8. Cho thuê lại lao động

Ngoài việc trực tiếp tuyển dụng NLĐ vào làm việc, NSDLĐ cũng có thể thuê lại lao động từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động.
Quan hệ giữa các bên có thể được tóm tắt như sau:

Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã tuyển dụng NLĐ trước đó và hai bên đã ký kết HĐLĐ. Khi doanh nghiệp thuê lại lao động trực tiếp từ doanh nghiệp cho thuê lại lao động, NLĐ này sẽ làm việc cho doanh nghiệp thuê lại lao động và chịu sự điều hành của doanh nghiệp thuê lại lao động nhưng vẫn duy trì mối quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Khi sử dụng dịch vụ thuê lại lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, doanh nghiệp thuê lại lao động cần lưu ý những điểm sau đây:

  • Mục đích của việc thuê lại lao động là đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột nhu cầu về nguồn nhân lực trong một khoảng thời gian nhất định hoặc thay thế NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc hoặc có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Doanh nghiệp không được thuê lại lao động khi đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế NLĐ đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động hoặc thay thế NLĐ bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế;
  • Công việc mà NLĐ được thuê lại làm phải là các công việc được liệt kê trong Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động được ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013;
  • Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải là doanh nghiệp đã có được Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
  •  Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng;
  • Doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động, trong đó phải xác định rõ nội dung công việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của NLĐ, nghĩa vụ của các bên đối với NLĐ và thời hạn thuê lại lao động, các thỏa thuận về quyền lợi của NLĐ theo hợp đồng cho thuê lại lao động không được thấp hơn so với HĐLĐ mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã ký với NLĐ.