3.1. Đào tạo nghề cho Người lao động

NSDLĐ phải xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho NLĐ đang làm việc và đào tạo NLĐ trước khi chuyển làm nghề khác cho NSDLĐ. Định kỳ hằng năm, NSDLĐ phải báo cáo kết quả việc đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho Sở LĐTBXH trong báo cáo hằng năm về lao động.

Khi NLĐ được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của NSDLĐ, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho NSDLĐ thì NLĐ và NSDLĐ phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hai bên phải giao kết hợp đồng đào tạo nghề và hợp đồng đào tạo nghề phải có những nội dung chủ yếu mà quy định của pháp luật lao động yêu cầu, bao gồm: nghề đào tạo, địa điểm đào tạo và thời gian đào tạo, chi phí đào tạo, thời gian NLĐ cam kết phải làm việc cho NSDLĐ sau khi được đào tạo, trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo của NLĐ; và trách nhiệm của NSDLĐ.

Nếu chứng minh được chi phí đào tạo được chi phù hợp với quy định của pháp luật về TTNDN thì chi phí đào tạo sẽ được xem là chi phí được trừ khi tính TTNDN. Chi phí đào tạo theo quy định chỉ bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp NLĐ được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian NLĐ ở nước ngoài.