4.2. Hội nghị Người lao động

Doanh nghiệp có từ 10 NLĐ trở lên phải tổ chức hội nghị NLĐ mỗi kỳ 12 tháng một lần. Hội nghị NLĐ có thể được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể NLĐ với doanh nghiệp có dưới 100 NLĐ hoặc theo hình thức hội nghị đại biểu với doanh nghiệp có từ 100 NLĐ trở lên. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế tổ chức hội nghị NLĐ , sau khi tham khảo ý kiến của BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập BCHCĐ cơ sở và phải phổ biến công khai đến NLĐ trong doanh nghiệp.