6.5. Tiền lương trả cho những ngày chưa nghỉ và tiền lương trả cho những ngày nghỉ chưa hết ngày nghỉ hằng năm

Như đã nói trên đây, NLĐ nào có đủ 12 tháng làm việc cho NSDLĐ thì sẽ có số ngày nghỉ hàng năm nhất định nhưng không được thấp hơn số ngày nghỉ hàng năm theo quy định. Đây là một cách để bồi dưỡng, giúp NLĐ tái tạo sức lao động. NLĐ sẽ có quyền sử dụng số ngày nghỉ hàng năm này khi có nhu cầu nhưng phải nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm này trừ trường hợp được NSDLĐ đồng ý cho chuyển số ngày chưa nghỉ sang năm sau. Tuy nhiên, nếu vì lý do NLĐ thôi việc, bị mất việc hoặc các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm được hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì số ngày nghỉ này sẽ được quy đổi ra tiền lương để trả cho NLĐ. Tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được xác định như sau:

  • Đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 06 tháng, đó là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn Bộ thời gian làm việc.
  • Đối với NLĐ đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên, đó là:
    • Tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, bị mất việc làm; hoặc
    • Tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NSDLĐ tính trả bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ hằng năm nếu NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác.

Đối với NLĐ nào mà số thời gian làm việc không đủ 12 tháng sẽ số ngày nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Pháp luật lao động dành cho NLĐ quyền lựa chọn nghỉ hoặc không nghỉ hằng năm. Nếu không nghỉ, NLĐ được thanh toán bằng tiền. Tiền lương dùng làm căn cứ để tính trong trường hợp này cũng tương tự như đã nói trên đây.

Vì tiền lương trả cho những ngày chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết ngày nghỉ hằng năm được tính theo đơn vị ngày nên NSDLĐ cần lưu ý rằng tiền lương tính trả cho NLĐ trong trường hợp này là tiền lương dùng làm căn cứ trả như nêu ở trên chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của NSDLĐ của tháng trước liền kề trước thời điểm NSDLĐ tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.