6.6. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và tiền thưởng

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với NLĐ được thỏa thuận trong HĐLĐ, TƯLĐTT (nếu có) hoặc quy định trong quy chế của NSDLĐ. Việc ghi nhận rõ ràng trong HĐLĐ, TƯLĐTT hoặc quy định trong quy chế của NSDLĐ không những có ý nghĩa về mặt quản lý các khoản chi trong doanh nghiệp và quản lý lao động mà còn đóng góp vai trò không nhỏ để doanh nghiệp được trừ chi phí hợp lý khi tính TTNDN (sẽ trao đổi chi tiết về vấn đề này tại Chương dưới đây).

Ngoài ra, NSDLĐ có thể xét thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. NSDLĐ cần ban hành quy chế thưởng để xác định rõ số tiền thưởng, cách thức chi trả tiền thưởng và tham khảo ý kiến của BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ cấp trên trực tiếp ở nơi chưa có BCHCĐ cơ sở về quy chế thưởng, và sau đó cần công bố công khai tại nơi làm việc. Đây cũng là cơ sở pháp lý để tiền thưởng được xem là chi phí được trừ khi tính TTNDN.