6.8. Khấu trừ tiền lương

Nếu NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của NSDLĐ hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của NSDLĐ, về mặt nguyên tắc, NLĐ phải bồi thường cho NSDLĐ và như một cách thức để bồi thường thiệt hại cho NSDLĐ, NSDLĐ sẽ khấu trừ hằng tháng vào lương. Tiền lương làm căn cứ để khấu trừ là tiền lương thực tế NLĐ nhận được hằng tháng sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc và nộp TTNCN (nếu có) theo quy định.

Lưu ý rằng, nếu thiệt hại gây ra không nghiêm trọng (giá trị thiệt hại không vượt quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi NLĐ làm việc) và do sơ suất của NLĐ, mức bồi thường nhiều nhất chỉ là 03 tháng tiền lương. Mức khấu trừ hàng tháng nêu trên cũng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của NLĐ sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc TTNCN. NLĐ phải được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ luật Lao động[1], NSDLĐ bị cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay thế cho việc xử lý KLLĐ. Theo đó, việc trừ lương do đi làm muộn là vi phạm pháp luật lao động. Để xử lý trường hợp này cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động, NSDLĐ có thể quy định hành vi đi làm muộn trong NQLĐ để xử lý KLLĐ đối với NLĐ theo hình thức khiển trách.


[1] Điều 128.2 Bộ luật Lao động.