9.2. Người lao động chưa thành niên

Theo quy định của Bộ luật Lao động, NLĐ chưa thành niên là NLĐ dưới 18 tuổi. NSDLĐ không được sử dụng NLĐ chưa thành niên vào các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ hoặc sử dụng NLĐ chưa thành niên cho các công việc sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác, mà chỉ được sử dụng vào các công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách. Khi sử dụng NLĐ chưa thành niên, NSDLĐ phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

NSDLĐ có trách nhiệm quan tâm chăm sóc NLĐ chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động và tạo điều kiện để NLĐ chưa thành niên khi tham gia lao động được học văn hóa.

Nếu NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì thời giờ làm việc không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần và có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc do Bộ LĐTBXH quy định. Đối với NLĐ dưới 15 tuổi thì thời giờ làm việc không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.