9.4. Người lao động là người khuyết tật

NSDLĐ được khuyến khích và hưởng các chính sách ưu đãi khi tạo việc làm và nhận NLĐ là người khuyết tật vào làm việc. Trong quá trình NLĐ khuyết tật làm việc, NSDLĐ phải bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, ATLĐ, VSLĐ phù hợp với NLĐ là người khuyết tật, thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho NLĐ là người khuyết tật và cần tham khảo ý kiến NLĐ là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ. NSDLĐ không được sử dụng NLĐ là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm hoặc sử dụng NLĐ là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

9.4.1.   Ưu đãi dành cho doanh nghiệp sử dụng Người lao động là người khuyết tật

 • Doanh nghiệp nào sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NLĐ là người khuyết tậtsẽ được hưởng các chính sách ưu đãi như:
  • Được hỗ trợ kinh phí cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người NLĐ là người khuyết tật theo quy định của Bộ LĐTBXH (mức hỗ trợ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định dựa theo tỷ lệ NLĐ là người khuyết tật làm việc ổn định tại doanh nghiệp, mức độ khuyết tật của NLĐ và quy mô của doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ);
  • Được miễn TTNDN (với điều kiện là doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên và không hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản);
  • Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh; và
  • được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước.
 • Doanh nghiệp sử dụng từ 70% NLĐ là người khuyết tật trở lên thì được miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh.
 • Doanh nghiệp sử dụng từ 30% đến dưới 70% NLĐ là người khuyết tật thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh.

Lưu ý: Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước, doanh nghiệp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Để được hưởng các chính sách ưu đãi nêu trên, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp có từ 30% tổng số lao động trở lên là NLĐ là người khuyết tật với Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời, để được miễn TTNDN, doanh nghiệp cần có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số NLĐ trong doanh nghiệp là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh và bệnh binh).