9.7. Một số Người lao động khác

Ngoài các nhóm đối tượng NLĐ kể trên, pháp luật lao động hiện hành cũng có những quy định riêng biệt áp dụng cho NLĐ là người giúp việc gia đình, NLĐ làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao và NLĐ nhận công việc về nhà làm. Trong phạm vi của Quyển Sổ tay này, các nhóm NLĐ này sẽ không được phân tích.