Tiền lương tháng của Người lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHTN ≤ Z

Trong đó:

  • Tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH; và
  • Z = 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại từng thời điểm đóng.