Bảo hiểm xã hội và những điều quan trọng mà người lao động cần nắm rõ

Theo Luật Bảo hiểm Xã hộingười sử dụng lao động và người lao động sẽ có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ có nghĩa vụ đóng 21,5% và người lao động có nghĩa vụ đóng 10,5% trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, người lao động sẽ được hưởng các chế độ thai sản, ốm đau, thất nghiệp và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.