Biểu Mẫu Quy Trình Chấm Dứt Sử Dụng Lao Động Do Thay Đổi Cơ Cấu Tổ Chức, Công Nghệ Hoặc Lý Do Kinh Tế

1.MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CẤU, CÔNG NGHỆ HOẶC LÝ DO KINH TẾ

Để Download MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CẤU, CÔNG NGHỆ HOẶC LÝ DO KINH TẾ. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.2.MẪU BIÊN BẢN HỌP CỦA [HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN]/[HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ] VỀ VIỆC [THAY ĐỔI CƠ CẤU]/[THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ]/[LÝ DO KINH TẾ]

Để Download MẪU BIÊN BẢN HỌP CỦA [HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN]/[HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ] VỀ VIỆC [THAY ĐỔI CƠ CẤU]/[THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ]/[LÝ DO KINH TẾ]. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.3.MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA [HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN]/[HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC [THAY ĐỔI CƠ CẤU]/[THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ]/[LÝ DO KINH TẾ]

Để Download MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA [HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN]/[HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC [THAY ĐỔI CƠ CẤU]/[THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ]/[LÝ DO KINH TẾ]. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.4.MẪU PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC VÌ LÝ DO [THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC]/[THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ]/[LÝ DO KINH TẾ]

Để Download MẪU PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI CHO NHIỀU NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC VÌ LÝ DO [THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC]/[THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ]/[LÝ DO KINH TẾ]. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.5.MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỀ VIỆC CHO THÔI VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG

Để Download MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỀ VIỆC CHO THÔI VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.6.MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC VÌ LÝ DO THAY ĐỔI CƠ CẤU, CÔNG NGHỆ HOẶC LÝ DO KINH TẾ

Để Download MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔI VIỆC VÌ LÝ DO THAY ĐỔI CƠ CẤU, CÔNG NGHỆ HOẶC LÝ DO KINH TẾ. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.7.MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DO THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC, CÔNG NGHỆ HOẶC LÝ DO KINH TẾ

Để Download MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DO THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC, CÔNG NGHỆ HOẶC LÝ DO KINH TẾ. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!
http://bieumauluatlaodong.com/