Bộ luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động và giải đáp 620 tình huống có liên quan

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: 

Phần I. Bộ Luật lao động – Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn mới nhất về Bộ Luật lao động; 

Phần II. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

Phần III. Giải đáp vướng mắc về Luật Việc làm và những vấn đề liên quan; 

Phần IV. Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động; 

Phần V. Giải đáp vướng mắc về hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động; 

Phần VI. Giải đáp vướng mắc về quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công; 

Phần VII. Giải đáp vướng mắc về công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động; 

Phần VIII. Giải đáp vướng mắc về chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; 

Phần IX. Giải đáp vướng mắc về tiền lương và các chế độ khác; 

Phần X. Giải đáp vướng mắc đối với việc xác định tổn thương cơ thể và chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động; 

Phần XI. Giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội.