Câu hỏi 228. NSDLĐ có thể ký loại HĐLĐ nào với NLĐ nếu NLĐ chỉ làm việc 14 ngày/tháng?

Giao kết HĐLĐ với NLĐ chỉ làm việc 14 ngày/tháng

Theo quy định của pháp luật về lao động, NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận trong HĐLĐ về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ lao động. Trong đó, thời giờ làm việc là một trong những nội dung chủ yếu phải được ghi trong HĐLĐ[1]. Hiện nay, BLLĐ chỉ quy định về thời giờ làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần (thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần[2]). Đối với trường hợp NLĐ chỉ làm việc 14 ngày/tháng, NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận về thời giờ làm việc là 14 ngày/tháng nhưng phải đảm bảo tuân thủ về thời giờ làm việc tối đa trong 01 ngày là 08 giờ và 01 tuần không quá 48 giờ.

Như vậy, loại HĐLĐ mà NSDLĐ phải giao kết với NLĐ làm việc 14 ngày/tháng sẽ được áp dụng theo quy định về loại HĐLĐ theo pháp luật về lao động, đó là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn với thời gian không quá 36 tháng. Khi giao kết HĐLĐ theo một trong hai loại nêu trên, NSDLĐ cần lưu ý là các bên chỉ được giao kết tối đa 02 lần đối với HĐLĐ xác định thời hạn, sau đó nếu NLĐ tiếp tục làm việc thì các bên phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

Các doanh nghiệp cũng cần cẩn trọng trong việc giao kết các loại hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng dịch vụ cá nhân có thời gian làm việc chỉ 14 ngày/tháng với mối quan hệ có tính chất tương tự như mối quan hệ lao động. Nếu các bên thỏa thuận gọi HĐLĐ bằng một tên gọi khác ví dụ như hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng dịch vụ cá nhân nhưng trong thỏa thuận có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành và giám sát của một bên thì hợp đồng đó vẫn được xem là HĐLĐ. Khi đó, NSDLĐ và NLĐ phải tuân thủ các quy định về việc tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân của NLĐ.

NLĐ làm việc theo HĐLĐ làm việc 14 ngày/tháng có tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc không?

Theo quy định tại Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Việc làm, NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn sẽ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc [3]. Đồng thời, BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc là một trong những nội dung chủ yếu phải được thỏa thuận trong HĐLĐ. Do đó, nếu NSDLĐ giao kết HĐLĐ với NLĐ chỉ làm việc 14 ngày/tháng thì phải đóng BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc cho NLĐ đó.

[1] Điều 21.1.g Bộ luật Lao động 2019

[2] Điều 105.1 Bộ luật Lao động 2019

[3] Điều 2.1.a Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Điều 12.1.a Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 năm 2014
Điều 43.1.a và Điều 43.1.b Luật Việc làm 2013

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!