Câu hỏi: Người lao động phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu trong năm tính thuế người lao động đồng thời có 02 nguồn thu nhập từ: (i) hợp đồng lao động; và (ii) hợp đồng dự án đúng không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì người sử dụng lao động thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi[1]. Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng trở lên, thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân đó phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân[2].

Về việc quyết toán thuế, người lao động có thể ủy quyền cho người sử dụng lao động quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay trong trường hợp người lao động là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và thực tế đang làm việc vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai từ các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này[3]. Như vậy, giả sử người lao động trong trường hợp nêu trên là cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và vẫn đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm quyết toán thuế, thì việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động sẽ được thực hiện tùy theo từng trường hợp cụ thể như sau:

  • Trong trường hợp người lao động có thu nhập vãng lai từ hợp đồng dự án bên ngoài bình quân tháng trong năm từ 10 triệu đồng trở lên đã được đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% thì người lao động phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế mà không thể ủy quyền cho người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế thay. Thu nhập chịu thuế của năm sẽ là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động và tiền công, tiền thù lao theo hợp đồng dự án bên ngoài[4]. Người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động và đơn vị trả tiền công, tiền thù lao và các khoản chi khác theo hợp đồng dự án có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động để người lao động thực hiện quyết toán thuế[5].
  • Ngược lại, trong trường hợp người lao động có thu nhập vãng lai từ hợp đồng dự án bên ngoài bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai này thì người lao động có thể ủy quyền cho người sử dụng lao động quyết toán thuế thay đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động.

[1] Điều 25.1(b.1) Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[2] Điều 25.1(i) Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[3] Điều 16.2 (a.4) Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

[4] Điều 7.4 (b) Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[5] Điều 25.2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013