Câu hỏi: Cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động có thỏa thuận về thời gian thử việc trong trường hợp chấm dứt HĐLĐ sau ngày Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực?

Trả lời:

Nghị định 148/2018/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2018 (“Nghị định 148”) có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/12/2018 theo Điều 2.1 của Nghị định 148. Do vậy, trong trường hợp HĐLĐ chấm dứt sau ngày này thì Nghị định 148 sẽ được áp dụng để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho NLĐ (nếu có).

Nghị định 148 được ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 (“Nghị định 05”). Theo đó, mặc dù Điều 14.3 Nghị định 05 và Điều 1.5 Nghị định 148 đều quy định rằng công thức để tính thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có), nếu thời gian thử việc được xem là thời gian NLĐ làm việc thực tế cho NSDLĐ theo Nghị định 05 thì Nghị định 148 đã lược bỏ đi nội dung này. Do vậy, nếu HĐLĐ có hiệu lực sau ngày Nghị định 148 có hiệu lực thì thời gian làm việc thực tế cho NSDLĐ làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc sẽ không bao gồm thời gian thử việc. Theo đó, NSDLĐ không phải trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian thử việc của NLĐ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo tham khảo tại Mục II.1.1 của Quyết định 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015, trong trường hợp NLĐ và NSDLĐ giao kết HĐLĐ có quy định cho khoảng thời gian thử việc thì NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN và thời gian tính trợ cấp thôi việc cho NLĐ sẽ là tổng thời gian làm việc thực tế của NLĐ (không bao gồm thời gian thử việc) trừ đi thời gian NLĐ tham gia BHTN (bao gồm thời gian thử việc).