Câu hỏi: Khi đình công đang xảy ra trong phạm vi doanh nghiệp thì NSDLĐ có được quyền cho toàn bộ NLĐ ngừng việc và trả lương ngừng việc cũng như mời Công an địa phương đến hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự không? Nếu Công an địa phương không hỗ trợ hay có hỗ trợ nhưng không kịp thời thì NSDLĐ có thể thuê các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ hỗ trợ không?

Trả lời:

Luật lao động hiện hành cho phép doanh nghiệp đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp[1]. Tuy nhiên, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo về việc tạm thời đóng cửa ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc, phải niêm yết công khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bao gồm: (i) BCHCĐ tổ chức, lãnh đạo đình công; (ii) Công đoàn cấp tỉnh; (iii) Tổ chức đại diện NSDLĐ; (iv) SLĐTBXH; và (v) UBND cấp huyện nơi đóng trụ sở[2]. NSDLĐ sẽ không được phép đóng cửa tạm thời nơi làm việc trước 12 giờ so với thời điểm bắt đầu đình công ghi trong quyết định đình công; hoặc sau khi tập thể lao động ngừng đình công[3].

Khi đóng cửa tạm thời nơi làm việc thì tất cả NLĐ, bao gồm cả những NLĐ không tham gia đình công cũng phải ngừng việc và NSDLĐ có trách nhiệm trả tiền lương cho những NLĐ này như sau[4]: (i) NLĐ không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định[5]; và (ii) NLĐ tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

Pháp luật lao động không có quy định cụ thể nào về việc NSDLĐ có được mời cơ quan chức năng hay thuê doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ hỗ trợ trong thời gian đình công hay không. Tuy nhiên, hành vi “dùng bạo lực; hủy hoại máy, thiết bị, tài sản của NSDLĐ” và “xâm phạm trật tự, an toàn công cộng” được xem là những hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công. Do đó, trên thực tế, khi nhận thấy NLĐ tham gia đình công có hành vi gây rối ảnh hưởng đến trật tự công cộng hay có nhu cầu phải bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, NSDLĐ có thể nhờ các cơ quan chức năng địa phương như công an hoặc thuê doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ bảo vệ đễ hỗ trợ. Tuy nhiên, việc can thiệp hay hỗ trợ này phải đảm bảo không được cản trở quyền đình công của NLĐ[6].


[1] Điều 214.3 (b) Bộ luật Lao động

[2] Điều 216 Bộ luật Lao động

[3] Điều 217 Bộ luật Lao động

[4] Điều 218 Bộ luật Lao động

[5] Điều 98.2 Bộ luật Lao động

[6] Điều 219 Bộ luật Lao động