Câu hỏi: Khi NSDLĐ thông báo trước 15 ngày về thời điểm chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn và có đề nghị về việc giao kết HĐLĐ mới, thì NLĐ có bị bắt buộc giao kết hoặc thực hiện HĐLĐ mới nếu: (i) NLĐ đã xác nhận đồng ý sẽ giao kết HĐLĐ mới với NSDLĐ qua email; hoặc (ii) NLĐ đã ký HĐLĐ mới có điều khoản thỏa thuận ngày hiệu lực của HĐLĐ mới là ngày sau khi HĐLĐ hiện tại hết hạn hay không?

Trả lời:

  1. Trường hợp 1: NLĐ đã xác nhận đồng ý sẽ giao kết HĐLĐ mới với NSDLĐ qua email

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động, HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, NLĐ giữ 01 bản, NSDLĐ giữ 01 bản. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói[1]. Như vậy, việc NLĐ xác nhận đồng ý giao kết HĐLĐ mới với NSDLĐ qua email sẽ không có giá trị pháp lý ràng buộc đối với NLĐ theo quy định được trích dẫn bên trên bởi lẽ, các bên chưa xác lập bất kỳ một HĐLĐ ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên trên thực tế. Tất nhiên, NLĐ cũng không có nghĩa vụ bắt buộc phải giao kết hoặc thực hiện HĐLĐ mới sau khi HĐLĐ hiện tại hết hạn.

  • Trường hợp 2: NLĐ đã ký HĐLĐ mới có điều khoản thỏa thuận ngày hiệu lực của HĐLĐ mới là ngày sau khi HĐLĐ hiện tại hết hạn

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 của Bộ luật Lao động, HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Qua đó, NSDLĐ và NLĐ có thể ký kết HĐLĐ mới trước và thỏa thuận thời điểm có hiệu lực của HĐLĐ mới bắt đầu sau khi HĐLĐ hiện tại của các bên hết hạn.

Tuy nhiên, như trình bày ở trên, quan hệ lao động giữa NSDLĐ và NLĐ phát sinh kể từ khi các bên xác lập HĐLĐ ghi nhận quyền và nghĩa vụ trong quá trình làm việc. Theo đó, các bên có nghĩa vụ phải thực hiện các thỏa thuận đã cam kết tại HĐLĐ. Việc thỏa thuận thời điểm có hiệu lực chỉ làm kéo dài thời gian mà thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại HĐLĐ chứ không làm mất đi các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận đó. Vì vậy, NLĐ có nghĩa vụ thực hiện HĐLĐ đó mà không thể thay đổi cho dù việc thay đổi xảy ra trước khi HĐLĐ mới có hiệu lực, trừ khi NLĐ đạt được sự thỏa thuận bằng văn bản với NSDLĐ về việc thay đổi đó.


[1] Điều 16 Bộ luật Lao động