Câu hỏi: Nếu trong hợp đồng thử việc chỉ ghi một mức lương tổng chung thì khi giao kết HĐLĐ, mức lương tại HĐLĐ có thể tách rõ ràng thành từng mục lương cơ bản, các loại phụ cấp không tính đóng BHXH, thưởng hiệu suất không?

Trả lời:

Về tiền lương được ghi nhận tại HĐLĐ, về mặt nguyên tắc, nếu trong hợp đồng thử việc thỏa thuận một khoản tiền tổng duy nhất là tiền lương (không tách thành các khoản lương căn bản, phụ cấp, v.v) thì khi giao kết HĐLĐ, HĐLĐ vẫn phải ghi đúng tiền lương là khoản tiền đó chứ không được tách ra thành lương, phụ cấp và thưởng, trừ khi NLĐ đồng ý với việc tách như vậy. 

                        Hiện nay pháp luật về lao động không có quy định riêng cụ thể nào liên quan đến việc không cho phép NSDLĐ đơn phương tách lương ghi trong hợp đồng thử việc thành lương, phụ cấp và tiền thưởng trong HĐLĐ. Tuy nhiên, trong các quy định chung về quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ của luật lao động có quy định rằng: “NLĐ được hưởng lương…trên cơ sở thỏa thuận với NSDLĐ…”[1] và “NSDLĐ có nghĩa vụ…thực hiện…các thỏa thuận khác với NLĐ…”[2] Do đó, dựa trên việc phân tích vận dụng luật để lý giải cho điều này thì NSDLĐ không được quyền tách lương mà không có sự đồng ý trước của NLĐ vì việc tách lương này, trong một số trường hợp có thể làm giảm đi số tiền BHXH phải đóng cho NSDLĐ và gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ sau này. Hiện nay, một số doanh nghiệp cũng đã tham vấn ý kiến hướng dẫn của các cơ quan lao động địa phương về vấn đề này trước khi thay đổi cấu trúc lương trong doanh nghiệp của mình và đều được tư vấn là phải được sự đồng ý của tập thể NLĐ trước khi thực hiện.


[1] Điều 5.1 Bộ luật Lao động

[2] Điều 6.2 Bộ luật Lao động