Câu hỏi: Theo quy định thì công đoàn cơ sở của doanh nghiệp được quyền sử dụng 69% của tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn để phục vụ cho các hoạt động của công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, vậy tổng số tiền thu được từ hai nguồn này sẽ phải chuyển về công đoàn cấp trên toàn bộ định kỳ rồi công đoàn cơ sở phải định kỳ làm hồ sơ xin lại phần trăm số tiền trên hay công đoàn cơ sở được quyền trừ phần được giữ lại và chuyển phần còn lại cho liên đoàn cấp trên? Các hoạt động nào của công đoàn cơ sở mà có thể được chi trả từ hai nguồn thu trên? Công đoàn cơ sở có thể mở tài khoản ngân hàng đứng tên công đoàn cơ sở không?

Trả lời:

 1. Công đoàn cơ sở phải làm hồ sơ xin lại phần trăm số tiền kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn định kì từ công đoàn cấp trên hay được quyền trừ phần được giữ lại và chuyển phần còn lại cho liên đoàn cấp trên?

Kinh phí công đoàn: về nguyên tắc, kinh phí công đoàn do doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động[1]. Trong năm 2019, toàn bộ kinh phí công đoàn sẽ được Liên đoàn lao động cấp tỉnh thu. Tuy nhiên, trong trường hợp công đoàn cơ sở đã được thành lập tại doanh nghiệp thì công đoàn cơ sở sẽ giữ lại 69% tổng số thu kinh phí công đoàn và nộp 31% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở. Việc nộp kinh phí công đoàn phải được thực hiện cùng thời điểm với việc đóng các loại bảo hiểm bắt buộc (theo tháng, quý, bán niên phụ thuộc vào phương thức đóng của doanh nghiệp)[2].

 • Đoàn phí công đoàn: đoàn viên ở các công đoàn cơ sở có nghĩa vụ đóng đoàn phí với mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước[3]. Theo đó, công đoàn cơ sở có trách nhiệm thu khoản đoàn phí này[4], được giữ lại 40% tổng số thu đoàn phí và phải nộp 60% còn lại tổng số thu đoàn phí cho công đoàn cấp trên[5].
 • Các hoạt động nào của công đoàn cơ sở mà có thể được chi trả từ hai nguồn thu trên? Công đoàn cơ sở có thể mở tài khoản ngân hàng đứng tên công đoàn cơ sở không?

Kinh phí công đoàn và đoàn phí được xem là những nguồn thu cấu thành nên tài chính công đoàn[6]. Tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt đông thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây[7]:

 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ;
 • Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ;
 • Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;
 • Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng NLĐ ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;
 • Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho NLĐ;
 • Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;
 • Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và NLĐ khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho NLĐ;
 • Động viên, khen thưởng NLĐ, con của NLĐ có thành tích trong học tập, công tác;
 • Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;
 • Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp; và
 • Các nhiệm vụ chi khác.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn được giao quản lý, sử dụng tài chính công đoàn được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phản ánh các khoản thu, chi kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn[8].


[1] Điều 26.2 Luật Công đoàn và Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

[2] Điều 19, 20 và 24 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 và Điều 2.4 Chương II Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ ngày 06/11/2018

[3] Điều 23.3 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016

[4] Điều 20.1 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016

[5] Điều 21.2 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 và Điều 2.4 Chương II Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ ngày 06/11/2018

[6] Điều 26 Luật Công đoàn

[7] Điều 27 Luật Công đoàn

[8] Điều 3.4của Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Điều 9 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2018