Câu hỏi: Trong một vụ án lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, nếu NLĐ thua kiện thì nếu NSDLĐ có yêu cầu thì NLĐ có phải trả cho NSDLĐ tiền NSDLĐ thuê luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý không?

Trả lời:

Chi phí trả cho luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác[1]. Vì vậy, ngoại trừ trường hợp NLĐ và NSDLĐ có thỏa thuận trong HĐLĐ về việc bên thua kiện sẽ chịu chi phí luật sư, thì NLĐ không phải trả chi phí luật sư cho NSDLĐ. Theo thực tiễn tranh tụng tại Tòa án, việc yêu cầu bên thua kiện chịu các chi phí luật sư thường phổ biến tại các nước mang hệ thống thông luật (Common Law) như Anh, Mỹ… hơn ở các nước có hệ thống dân luật như Việt Nam. Việc yêu cầu bên thua kiện thanh toán các chi phí luật sư tại các Tòa án Việt Nam thường không được chấp nhận, mặc dù các bên có thỏa thuận về việc đó tại hợp đồng khi ký kết. Các chi phí luật sư thực tế chỉ có thể thanh toán bởi bên thua kiện khi các bên có một thỏa thuận tại thời điểm xét xử và xảy ra tranh chấp.


[1] Điều 168 Bộ luật Tố tụng Dân sự