Câu hỏi: Trong một vụ án về tranh chấp lao động, đối với các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài (ví dụ là tiếng Anh) thì việc dịch thuật công chứng nào sau đây được xem là hợp pháp khi dịch các tài liệu, giấy tờ này ra tiếng Việt để nộp cho Tòa án: (1) chứng thực bản dịch của công ty có chức năng dịch thuật; (2) chứng thực bản dịch của công chứng viên – thuộc Văn phòng công chứng tư nhân; hay (3) Chứng thực bản dịch của Phòng Tư Pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp Quận, Huyện (công chứng nhà nước)?

Trả lời:

Đương sự giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp[1]. Theo đó:

Đối với cách (1), chứng thực bản dịch của công ty có chức năng dịch thuật, công ty có chức năng dịch thuật sẽ không có thẩm quyền công chứng hay chứng thực theo quy định pháp luật[2]. Tuy nhiên, trên thực tế, việc công chứng, chứng thực chỉ được thực hiện đối với các tài liệu được xác lập một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đối với các tài liệu như email, tin nhắn điện thoại,… thường sẽ không thể dịch công chứng, chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc Phòng tư pháp huyện, quận. Theo đó, chúng có thể được dịch bởi các công ty có chức năng dịch thuật hoặc hội dịch thuật để nộp cho Tòa án làm cơ sở xem xét và đánh giá trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Đối với cách (2), công chứng bản dịch của công chứng viên – thuộc Văn phòng công chứng tư nhân, Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện[3]. Công chứng viên sẽ chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; Bản dịch có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Như vậy, chứng thực bản dịch của công chứng viên – thuộc Văn phòng công chứng tư nhân là hợp pháp và có thể nộp cho Tòa án làm chứng cứ chứng minh.

Đối với cách (3), chứng thực bản dịch của Phòng Tư Pháp thuộc UBND cấp Quận, Huyện (công chứng nhà nước), Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký của người dịch (cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư Pháp) trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài[4]. Do đó, bản dịch được chứng thực tại Phòng Tư Pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp Quận, Huyện (công chứng nhà nước) cũng được xem là hợp lệ và có thể nộp cho Tòa án làm chứng cứ chứng minh.  


[1] Điều 96.3 Bộ luật Tố tụng Dân sự

[2] Luật Công chứng và Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

[3] Điều 61 Luật Công chứng

[4] Điều 5.1 (c) Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015