Câu hỏi: Trong trường hợp NLĐ đã nộp thông báo đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng sau đó có yêu cầu rút thông báo, NSDLĐ có phải tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã ký kết không?

Trả lời:

Theo quy định pháp luật, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn không cần lý do hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn khi có một trong các lý do được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ quy định tại Điều 37.1 Bộ luật Lao động, với điều kiện NLĐ phải thông báo cho NSDLĐ biết trước 30 ngày đối với HĐLĐ xác đinh thời hạn và ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn. Theo đó, vì đây là trường hợp chấm dứt HĐLĐ thuộc quyền đơn phương từ phía NLĐ, nên NSDLĐ sẽ không có nghĩa vụ phải trả lời thông báo hoặc chấp nhận đối với thông báo chấm dứt của NLĐ. Lưu ý rằng, việc NSDLĐ trả lời hoặc đồng ý với thông báo chấm dứt của NLĐ sẽ có thể thay đổi trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo hướng các bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ được quy định tại Điều 36.3 Bộ luật Lao động, chứ không phải thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ bởi NLĐ được quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động nữa. Khi đó, nếu không có thỏa thuận khác, NLĐ có thể sẽ không phải tuân thủ nghĩa vụ thông báo trước khi chấm dứt HĐLĐ theo quy định như đã trình bày bên trên.

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 của Bộ luật Lao động, mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và cần được bên kia đồng ý. Như vậy, trong trường hợp NLĐ đã nộp đơn thông báo chấm dứt HĐLĐ cho NSDLĐ nhưng trước khi hết thời hạn thông báo lại có yêu cầu rút thông báo chấm dứt đó, NSDLĐ trong trường hợp này có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với yêu cầu của NLĐ. Trong trường hợp NSDLĐ đồng ý với yêu cầu rút thông báo chấm dứt HĐLĐ của NLĐ, NSDLĐ có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết.