Quyết định 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 643/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID -19

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

– Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

– Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018;

– Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020;

– Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-TLĐ ngày 05 tháng 2 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc Phê duyệt dự toán tài chính công đoàn năm 2020;

– Căn cứ Thông báo số 61/TB-TLĐ ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Kết luận các nội dung của Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười hai (khóa XII);

– Căn cứ Thông báo số 68/TB-TLĐ ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ngày 05/5/2020;

– Xét đề nghị của Ban Tài chính, Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

 1. Nguồn chi hỗ trợ: Từ nguồn tài chính tích lũy tại Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 2. Đối tượng hỗ trợ:

2.1. Đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đồng/tháng), có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 (Nghị quyết số 42/NQ – CP).

2.2. Đoàn viên, người lao động đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, định hướng đối tượng gồm:

 1. Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.
 2. Người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo.
 3. Đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp.
 4. Trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống…
 5. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần.
 6. Thời gian được tính ảnh hưởng: Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/5/2020
 7. Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 30/7/2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

– Căn cứ nguồn kinh phí, tình hình đoàn viên, người lao động của đơn vị, xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó xác định cụ thể điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục hưởng gói hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, lựa chọn đúng đối tượng thực sự khó khăn.

– Tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng; chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về mọi vấn đề phát sinh hoặc vi phạm trên địa bàn, thuộc phạm vi ngành, Tổng công ty quản lý.

– Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

 1. Ban Tài chính phối hợp với Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện Quyết định này.
 2. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này; tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở một số đơn vị.
 3. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quyết định này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ban Tài chính, Quan hệ Lao động, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Dân vận TW (để b/c);
– Văn phòng TW, Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Thường trực ĐCT TLĐ;
– Các Ban, VP, UBKT TLĐ:
Lưu: Văn thư, TC, QHLĐ TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Anh