CHƯƠNG IV: ĐỐI THOẠI XÃ HỘI

Để xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng, hợp tác, quyền và lợi ích của mỗi bên được tôn trọng và hài hòa, NLĐ cần có quyền được đưa ra tiếng nói của mình trong quá trình làm việc cho NSDLĐ.

Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải nêu rõ quyền và trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ, tổ chức đại diện tập thể lao động về các nội dung NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Hai hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc chủ yếu là đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị NLĐ.