Công văn 1058/BHXH-TCCB V/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1058/BHXH-TCCB
V/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
– Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thủ trưởng đơn vị) khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

  1. Quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động các nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý.
  2. Xây dựng, công khai và thực hiện phương án bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới bố trí làm việc tại công sở như: trực cơ quan (đối với các đơn vị có trụ sở làm việc), xử lý tài liệu mật, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tổ chức, cá nhân…. trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
  3. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại công sở hoặc tại nhà riêng có trách nhiệm chấp hành đúng quy định theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương và địa phương.
  4. Các đồng chí Lãnh đạo Ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với các đơn vị, địa phương phụ trách; Thủ trưởng đơn vị kịp thời báo cáo các đồng chí Lãnh đạo Ngành phụ trách khi có tình huống phát sinh.
  5. Văn phòng BHXH Việt Nam là đầu mối tổng hợp báo cáo (qua Phòng Tổng hợp, email: tonghop.vanphong@vss.gov.vn, số điện thoại: 0913590044).
  6. Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– BCĐ QG phòng chống Covid 19 (để b/c);
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc (để p/h chỉ đạo);
– Đảng ủy cơ quan;
– Văn phòng Hội đồng quản lý;
– Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh