Công văn 1066/VPCP-KTTH V/v kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1066/VPCP-KTTH
V/v: kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: – Bộ Tài chính;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 320/BTC-TCDN ngày 12 tháng 01 năm 2021 về đề xuất nguồn kinh phí giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi đoạn đường quản lý đường bộ II tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

  1. Việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cho các nhiệm vụ chi gắn với quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện theo quy định của Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại văn bản 2590/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.
  2. Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sử dụng nguồn chi hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật ngân sách nhà nước theo chỉ đạo tại văn bản 2590/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2020 để giải quyết ngay chế độ đối với lao động dôi dư, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và an ninh trật tự trên địa bàn; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền.
  3. Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng thời hạn quy định tại Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình;
– Các Bộ: KHĐT, TP;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: ĐMDN, TH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
– Lưu: VT, KTTH (3). LV
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân