Công văn 1086/TTg-DMDN V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1086/TTg-DMDN
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: – Các đồng chí Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
– Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
– Đồng chí Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,
– Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5347/TTr-BKHĐT ngày 16 tháng 8 năm 2021 (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  1. Đề nghị các đồng chí: Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành thời gian, trí tuệ nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Nghị quyết nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 20 tháng 8 năm 2021.
  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ trước ngày 23 tháng 8 năm 2021./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Vụ TH,
– Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái