Công văn 1493/BHXH-CSYTV/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1493/BHXH-CSYT
V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã công bố ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động. Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng chỉ đạo BHXH Việt Nam phối hợp Bộ Y tế nghiên cứu triển khai đầy đủ thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID vừa bảo đảm tiện ích, vừa phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã từng bước hoàn thiện các chức năng của Vss-ID và chỉ đạo BHXH các tỉnh tổ chức triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng BHXH số (Vss-ID) trên phạm vi cả nước. Qua việc thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID tại 10 địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt trong thời gian vừa qua đã mang lại sự tiện lợi cho người tham gia BHYT và cơ sở KCB. Bên cạnh đó, tính bảo mật, an toàn khi sử dụng vẫn được đảm bảo, hạn chế được tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 4316/BYT-BH ngày 27/5/2021 về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng Vss-ID để đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp Sở Y tế để chỉ đạo cơ sở KCB triển khai thực hiện, có văn bản gửi cơ sở KCB BHYT thống nhất một số nội dung sau:

– Từ 01/6/2021, người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy;

– Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID (trường hợp cơ sở không có đầu đọc).

– Cơ sở KCB có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT; tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp giải quyết.

Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc sử dụng Vss-ID để đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3137/BHXH-CNTT.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc BHXH các tỉnh kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
– PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
– UBCVĐXH của Quốc hội;
– VPCP, BYT, BTC, Bộ TTTT;
– HĐQL BHXH Việt Nam
– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Các Phó Tổng Giám đốc
– Các đơn vị: GĐĐT, TST, TTKT, KTNB, TCKT, TT, PC, CNTT;
– Lưu: VT, CSYT.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn