Công văn 1604b/TLĐ về việc chi kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1604b/TLĐ
V/v chi kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS
Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2021

 

Kính gửi: – Các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Công đoàn ngành TW và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.17

Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, theo đó kinh phí công đoàn thực hiện thu tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở. Qua thực tế triển khai, nhiều công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp đã thực hiện tốt việc thu kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn, trong đó quy định rõ các nội dung chi tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: “Chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị”. Tuy nhiên, hiện nay việc chi kinh phí công đoàn cho người lao động tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở còn chậm, còn để số dư kinh phí thu được tại công đoàn cấp trên cơ sở.

Để thực hiện tốt việc thu, chi và quản lý nguồn kinh phí này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

  1. Chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp thu rà soát lại toàn bộ số kinh phí thu được, số kinh phí đã chi và số kinh phí chưa chi còn lại.
  2. Thực hiện khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống và nhu cầu chi, nhiệm vụ chi cho người lao động tại các doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch, dự toán các nội dung chi theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn.
  3. Trên cơ sở kế hoạch, dự toán chi đã xây dựng, công đoàn cấp trên cơ sở được phân cấp thu tổ chức thực hiện chi cho người lao động theo đúng nội dung chi đã lập, phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của người lao động tại doanh nghiệp.

Nhận được văn bản này đề nghị Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được hướng dẫn.

 

  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Phan Văn Anh