Công văn 2062/BHXH-TSTV/v thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2062/BHXH-TST
V/v thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 08/7/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:

  1. Căn cứ dữ liệu quản lý thu BHXH, BHYT, rà soát đối tượng, điều chỉnh ngay mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, số tiền được giảm 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) ước tính bằng số tiền được giảm trong tháng 7/2021 nhân 12 tháng, xong trước ngày 16/7/2021, tổng hợp kết quả báo cáo BHXH Việt Nam (mẫu đính kèm).

Trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên) thì hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT (Mẫu số D02-LT, ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam) gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN theo quy định.

  1. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử thì hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ giấy.

  1. Hàng tháng cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị (Điều 23 Quy trình quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 20/6/2020 của BHXH Việt Nam) cập nhật phần mềm, điều chỉnh mức đóng theo quy định.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Các Phó Tổng giám đốc (để báo cáo);
– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, TST.
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THU-SỔ, THẺ

Dương Văn Hào

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP………….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:     /BC-BHXH ………….., ngày        tháng 7 năm 2021

 

BÁO CÁO

Về việc giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện Công văn số       /BHXH-TST ngày      /7/2021 của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố báo cáo về việc giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN như sau:

  1. Số đơn vị được giảm mức đóng: ………. đơn vị1
  2. Số lao động được giảm mức đóng: ………. lao động2.
  3. Tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022) là ……. đồng2.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP ……….……….………. trân trọng báo cáo./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– ……..
– Lưu: VT, BHXH (QLT).
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

BHXH……………….
BHXH……………..

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:        /TB-BHXH ……………, ngày     tháng     năm 202….

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Kính gửi: ………………………………………………. 3; Mã số …………

Địa chỉ ………………………………………………………………………..

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022 Bảo hiểm xã hội ………………………… thông báo:

  1. Điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với đơn vị …………………
  2. Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
  3. Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022.
  4. Số tiền tạm tính giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 30/6/2022) là ………… đồng.

Bảo hiểm xã hội …………………… thông báo để đơn vị biết và hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– ……..
– Lưu: VT, BHXH (QLT).

Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

1 Số đơn vị tính tại thời điểm ngày 15/7/2021

2 Tạm tính số tiền giảm theo số tháng 7 nhân 12 tháng.

3 Tên đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp