Công văn 2139/TCGDNN-KNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày kỹ năng lao động việt nam năm 2021 do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2139/TCGDNN-KNN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: – Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
– Các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2020 quy định lấy ngày 04 tháng 10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhằm khuyến khích, kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ việc phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 3318/LĐTBXH-TCGDNN ngày 29 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021.

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 thiết thực và hiệu quả, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 và điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” và khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”, tập trung cho các hoạt động tại Phụ lục kèm theo.

Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề gửi kết quả thực hiện về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Kỹ năng nghề, Tòa nhà Minori – 67A Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; số điện thoại 024.39740333, máy lẻ 804) trước ngày 30/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
– Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục GDNN;
– Lưu: VT, KNN.
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trương Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 04/10
(Kèm theo Công văn số: 2139/TCGDNN-KNN ngày 30/9/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

  1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về:

– Các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; mục đích và ý nghĩa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

– Ý nghĩa, vai trò, giá trị của nhân lực có kỹ năng nghề trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; thúc đẩy việc chuẩn hóa và công nhận kỹ năng nghề theo Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho lực lượng lao động.

– Ý nghĩa, vai trò, giá trị của kỹ năng nghề đối với mỗi cá nhân người lao động trong phát triển nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi trong tình hình cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

  1. Thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là thanh niên tham dự các khóa đào tạo, kỳ đánh giá kỹ năng nghề để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.
  2. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động, đặc biệt là những lao động bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề.
  3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.
  4. Phát động các phong trào: “Thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tích cực hưởng ứng Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021. Tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.
  5. Tổ chức Tuần lễ Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (từ ngày 04-09/10/2021) với các hoạt động như thi kỹ năng nghề, hội nghị, tọa đàm về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động, hoạt động văn hóa thể thao đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; treo hoặc đăng trên bảng điện tử tại trụ sở khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10/2021”.