Công văn 2218/BHXH-TSTV/v thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2218/BHXH-TST
V/v thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo Công văn số 2062/BHXH-TST ngày 15/7/2021 và Công văn số 2157/BHXH-TST ngày 21/7/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện giải quyết các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

  1. Phân công lãnh đạo, viên chức chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; xác nhận các Danh sách: Phụ lục I của Mẫu số 02, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
  2. Khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện.
  3. Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các chính sách, gửi BHXH Việt Nam (qua email: banthu@vss.gov.vn) trước 17 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc và các Bộ, ngành liên quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: LĐTBXH, TC;
– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Các Phó Tổng giám đốc;
– Các đơn vị: CSXH, TCKT, TT, CNTT;
– Lưu: VT, TST.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu