Công văn 2323/LĐTBXH-BTXHV/v đính chính kỹ thuật Thông tư số 02/2021/TT-LĐTBXH ngày 24/6/2021

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2323/LĐTBXH-BTXH
V/v đính chính kỹ thuật Thông tư số 02/2021/TT-LĐTBXH ngày 24/6/2021
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 02 sai sót tại Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:

  1. Tại điểm b khoản 3 Điều 6:

Tại trang 5 dòng thứ 12 từ trên xuống viết là “….cao hơn…”; nay xin đính chính là “.. .bằng hoặc cao hơn…”.

Tại trang 5 dòng thứ 13 từ trên xuống viết là “….; quyết định…”; nay xin đính chính là: “…; xem xét quyết định…”.

  1. Tại trang 5 dòng thứ 10 từ dưới lên (khoản 1 Điều 7) viết là”… sau 45 ngày kể từ ngày ký.”; nay xin đính chính là: “… kể từ ngày 8/8/2021.”./.

 


Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở LĐTBXH; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng;
– Cục Kiểm tra VBQPPL;
– Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– TTTT (đăng Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH);
– Lưu: VT, Cục BTXH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Toản