Công văn 2475/TLĐ V/v bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2475/TLĐ
V/v bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: – Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
– Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) số 12/NQ-BCH ngày 16 tháng 7 năm 2021, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất như sau:

Một là, bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn: Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên.

Hai là, thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 áp dụng từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Tổng Liên đoàn thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thường trực ĐCT (để b/c);
– Lưu: VT, TC
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Anh