Công văn 2661/LĐTBXH-PC V/v giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2661/LĐTBXH-PC
V/v giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để hỗ trợ quá trình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ LĐTBXH tiến hành biên soạn nội dung Hỏi – Đáp liên quan tới các nhóm chính sách dựa trên những câu hỏi phổ biến, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các địa phương. Nội dung Hỏi – Đáp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (địa chỉ: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap) và sẽ được cập nhật liên tục, thường xuyên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  1. Chủ động xử lý các tình huống cụ thể phát sinh theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.
  2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật nội dung Hỏi – Đáp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận tốt nhất các chính sách hỗ trợ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (để b/c);
– Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để b/c);
– Lưu: VT, VPC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Nguyễn Văn Bình