Công văn 2847/CV-BCĐV/v hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2847/CV-BCĐ
V/v htrợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kthuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam đlàm việc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15/5/2020 (Thông báo số 182/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ ngày 15/5/2020), để tạo điều kiện và hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) được nhập cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện các nội dung sau:

  1. Căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách chuyên gia sẽ được vào làm việc, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.
  2. Chỉ định, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.
  3. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.
  4. Giao cho Công an tỉnh, thành phố làm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ sở cách ly; tổ chức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.
  5. Thông báo cho các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc các nội dung sau:

– Thông tin về cơ sở cách ly đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, lựa chọn;

– Đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

– Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bản phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg.Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Thành viên BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;
– Các Thứ trưởng;
– Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, MT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Bộ Y tế